Ustawa z 5.08.2015

Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, Dz.U. 2015 poz. 1505. Art. 13 dotyczy zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Poz. 1789


Nie znaleziono danych